Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

27 апр. 2015 г.

Хосе Антонио: В Советской России люди лишены всякого человеческого достоинства

"В Cоветской России, где осуществление коммунистического проекта зашло наиболее далеко, бросается в глаза не только то, что ни в экономическом, ни в политическом плане трудящиеся ничего не выиграли (сохраняется наемный труд, поденная оплата самая низкая, а нехватка предметов первой необходимости острей, чем в любой другой европейской стране, согласно данным советских газет "Правда" и "Известия", а политическая свобода практически уничтожена), но и то, что люди лишены всякого человеческого достоинства, превращены в бездушные детали машины, созданной новым привилегированным классом, чиновничьей бюрократией, набранной из старых коммунистов".

(с) Хосе Антонио Примо де Ривера

Валерій Пекар: Які уроки Україна може запропонувати світові?

Тези мого виступу на міжнародній конференції «Стан світу, потреба в новій парадигмі і роль України в ній». Дуже стисло. Писатиму у травні детальну статтю.

1. Україна є типовою країною, що застрягла на порозі Модерну (Сучасності), тобто у пізньому Середньовіччі. Олігархічна закрита економіка, регіональні барони, клани замість партій, постколоніальна держава, етнічні ідентичності замість політичної нації, патерналістське мислення більшості населення, піддані замість громадян, закриті соціальні ліфти. Але активна меншина вимагає модернізації, і вона розпочалася як потрійна революція Майдану: економічна, геополітична та ціннісна. Водночас на Майдані і після нього активно проявилися пост-модерні цінності Нового Світу, світу пост-капіталізму та пост-націоналізму. Перший урок від України: досвід пізньої модернізації та проявлення цінностей пост-модерного світу, що важливе для всіх націй, які йдуть цією дорогою.

2. Імперія як оператор стабільності на євразійському просторі більше не працює. Потрібна нова система колективної безпеки в Європі. Позиція оператора стабільності вакантна. Це місце може зайняти новий геополітичний проект: співдружність вільних націй як противага імперії. Від численних закритих націоналізмів до відкритого поліетнічного контр-колоніального проекту — Балтійсько-Чорноморський пояс стабільності та модернізації. Додатково Україна має місію не лише демонтувати імперію, але й допомогти Росії переосмислити та переформатувати себе, аби ввійти у світ Сучасності. Адже без України імперії не було би, і тому ми несемо часткову відповідальність. Другий урок від України: центральна точка нової співдружності націй та нової системи безпеки, переформатування залишків імперії для виходу на магістральний шлях розвитку людства.

3. Два типових маршрути руху до процвітання — європейський та азійський. Європейський шлях: поступове проростання нових цінностей через розвиток культури та нові соціальні практики, поступове формування знизу нових соціальних інституцій, врешті революційні зміни у політиці внаслідок довгострокового накопичення нового. Азійський шлях: сильна держава, насадження нових соціальних інституцій згори, врешті проявлення нових цінностей як наслідок нових соціальних практик. Наші обставини: ані немає часу для зростання, ані немає сильної держави. Натомість є громадянське суспільство — активна меншість. Третій урок від України: можливість пост-модерного маршруту модернізації через активне громадянське суспільство.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru