Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

28 июн. 2014 г.

ВСЕНАЦИОНАЛ / ALLNAZIONALE contra Internationale

Против интернационала – Всенационал пробуждающихся к новой исторической эпохе наций.

К. В. Родзаевский

Надвое тревожно мир расколот,
Каждое мгновенье – на века.
На знаменах вражьих – серп и молот,
На знаменах наших, – СВАСТИКА!

Словно над Непрявдой утро всходит.
Мощные колонны тут и там.
К каждому отряду вождь подходит,
Поднимает очи к небесам.

Перед этой грозной битвой близкой
Помыслы и воли – лишь к борьбе!..
Вот значок германский, италийский.
Вот значок Российский – В. Ф. П.

Смуглые испанцы, португальцы,
Гордый англичанин, скандинав…
В знаменье Христово сложим пальцы,
Воинской молитве дух предав!

Краткая команда… С силой шквала
– Боевой, единый всем сигнал! –
Огненною ратью ВСЕНАЦИОНАЛА
На Интер-национал!

«Наш Путь», 1 января 1937 года, № 1, с.1.

Дмитро Корчинський: Щодо підписання асоціації з рештками Риму

Важить лише війна, а за всіма цими політичними перипетіями варто спостерігати лише краєм ока. Незалежно від стану влади і суспільства, спосіб, яким держава взаємодіє з нами – репресії. Спосіб, в який ми взаємодіємо з державою – корупція. Це варто запам‘ятати й не очікувати додаткових бонусів від «князя світу цього».

У своїх політичних розумуваннях ми занадто зосереджені на інститутах влади. Це вірно лише частково. Справді, від складу парламенту чи особистості президента залежить доля і добробут суспільства. Але дедалі менше. Скажімо, наше життя в немаленькій мірі залежить від якості функціонування комунальних служб. Проте, не варто сподіватися будь-якій політичній групі суттєво вплинути на стан суспільної моралі через захоплення посади голови управління пасажирського транспорту.

Для прикладу, глибоко симпатична автору партія «Свобода» має велике представництво в радах трьох областей, відповідно змогла просунути у виконкоми власних чиновників. Що змінилося в цих областях? Що змінилося в цих виконкомах? І не могло змінитися! Не тому, що «Свобода» погана, а від того, що така природа речей. Змінитися може тільки стиль корупції.

Наприкінці існування римської імперії все ще продовжували функціонувати старовинні республіканські інститути. Завдяки їм зберігалася достойна якість водопостачання, продовжували втішати мешканців принади римської каналізації. Але від сенату вже жодним чином не залежала доля світу. Неважливі були наміри імператора Ромула Августула, натомість всі з тривогою прислухалися до кострубатої латини якого-небудь Одоакра в дунайських болотах. А що з нами зробить банда герулів?

Вожді варварських племен користувалися римськими суспільними формами та тішили своє марнолюбство республіканськими посадами. Але форми й посади виконували службову, технічну функцію при племінних розкладах.

Наступна доба була часом Королів, а не Консулів. Замків, а не Вілл.

Читачу, те, що ти вмієш читати, не робить тебе римлянином. Ти варвар. Не май ілюзій щодо власних здібностей у будівництві. Вдосконалюйся у руйнуванні. Не зважай на сенат. Бійся лонгобардів.

Алексей Арестович: Три позиции по отношению к кризису фазового перехода

По планете шагает кризис фазового перехода.

В отношении этого кризиса глобальное общество разделяется на (грубо) два основных массива:

- те, кто стремится сохранить старую Систему, как способ организации бытия;

- те, кто хочет разрушить старую и построить новую Систему отношений с бытием, структуру нового времени.

На различных этнокультурных и географических плитах, этот кризис приобретает различные формы.

В Украине кризис приобрел характер революции, поэтому первый массив нашего общества можно смело записывать в контрреволюционеры, а вторую - в революционеры.

Есть еще довольно большой массив конвергентов - людей, верящих, что контрреволюционеры добровольно или под давлением обстоятельств перевоспитаются и примут характер и цели революции.

Так вот, кроме систематизации, я хочу дать вам критерий для различения этих трех массивов.

Наиболее очевидным и доступным критерием различения сейчас является отношение субъекта к войне, которую сейчас ведет наша революция против внутренних и внешних контрреволюционных сил.

Упражнение таково:

Поддержка Петлюрой Белого движения на его начальном этапе

Среди русских и украинских националистов распространено предубеждение к такому политическому деятелю национал-демократической направленности как Симон Петлюра (проработавший более десяти лет в начале ХХ в. журналистом в Москве, - ВФ). Претензии украинских правых понятны: не по нраву либерализм Петлюры, его ориентация на Антанту, участие в антигетманском перевороте, сдача Галиции полякам. Общий вектор критики чем-то схож с неприятием русскими правыми белогвардейского аналога Петлюры, «либерального интеллигента во главе армии» генерала Деникина. И если от полного выкидывания Петлюры из украинского пантеона наших соседей удерживают какие-никакие заслуги этого деятеля перед Украиной, то такие же заслуги Деникина перед Россией в деле антикоммунистической борьбы удерживают нас от однозначно негативного живописания Антона Ивановича.

Интереснее обстоят дела с оценкой Петлюры русскими националистами. С одной стороны, участие Петлюры в свержении гетмана Скоропадского, пользовавшегося защитой русских офицерских дружин, не прибавляют ему популярности в нашей среде. Однако, мало кто наслышан о том, что после падения гетманата Петлюра продолжил гетманский курс на поддержку казачества и Добровольческой Армии, стремясь к соглашению всех антисоветских сил на платформе общего федеративного государства. Позиция Петлюры касаемо статуса русских в будущей Украине, независимо от того, будет ли она отдельным государством или составной частью (кон)федерации, также отличалась мягкостью, хотя бы потому что демократические взгляды главы УНР распространялись и на национальный вопрос (так, профессор О. Эйхельман, разрабатывавший конституцию УНР, видел Украину союзом национальных общин). К чести Петлюры стоит упомянуть и его конфликт с однозначно левыми и большевизанствующими деятелями УНР вроде Винниченко, в т.ч. и по вопросу взаимоотношений с русским Белым движением.

Процитируем книгу историка С. Савченко «Симон Петлюра»:

Рав Меир Брук: Пепел Красной Коровы и кремлевские "игры": каббала, психология, хасидус, и разные приправы

Мы сейчас применим подход "аутентичной" каббалы к ситуации в Украине.
Что мы назовем "аутентичной" каббалой?
Это такая каббала, которая опирается на глубинные смыслы Торы.
Тора - была дана как книга евреям (но для применения во всем мире).
В дальнейшем, ее переводы вошли в христианскую Библию, как часть Ветхого Завета. Но при этом "ключи" к глубинному пониманию текстов не были освоены.
С другой стороны, современные "продавцы модной" каббалы пытаются оторвать каббалу от Торы, так как в массовом сознании - Тора ассоциируется с "дремучестью" (из-за термина ВЕТХИЙ Завет) а каббала - ассоциируется с "последним писком моды".
Отказавшись от Торы, многие "поп-каббалисты" "подрубили корни" каббале, лишив людей серьезных ресурсов.
Мы сейчас проведем параллели между мистическими "слоями" Торы и современными реалиями.


В недавней недельной главе Торы - описывается КРАСНАЯ КОРОВА (на иврите "пара адума"). Это часть "рецепта" очищения от духовной нечистоты.
Красную корову зарезают и сжигают и пепел этой коровы играет очищающую роль.
Этот сюжет имеет множество разных способов интерпретации.

Кабалистическое искусство состоит в том, чтобы найти параллели между глубинными идеями Торы и глубинными аспектами событий из нашей жизни.
И сейчас мы увидим интереснейшие параллели:

Красная Корова - это "Красная" Россия в ее сегодняшнем сценарии.

Одна из параллелей состоит в том, что "пара адума" пишется почти также как "пере адам", что означает "дикий человек" (есть небольшое чередование гласных букв, которым мы пренебрежем)
Согласно Торе, этот эпитет был присвоен Ишмаэлю, который является прародителем "диких восточных народов".
Основные носители этого "титула" - главные потомки Ишмаэля - арабы.
Но также этот "титул" связан с понятием азиатской "Орды", которая в свое время захватила Древнюю Русь и "впечаталась" в культурные коды России.
Когда Россия "подмяла" под себя Украину и другие территории, став империей - "Ордынский" комплекс впечатался большой травмой во все подчиненные России территории.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru