Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

3 мар. 2012 г.

О. д-р Мирослав Татарин: Що таке східне католицьке богослов'я?: Від класицизму до визволення

Визначення богослов’я

Питання: що таке східне католицьке богослов’я? - імпліцитно містить у собі необхідність з’ясувати розуміння самого поняття «богослов’я». На мою думку, богослов’я - це, по суті, розмірковування (англ. - дискурсія). Однак чиє це розмірковування? Багато православних зазначає, що в захід ному баченні богослов’я є розмірковуванням людини над Божественним Об’явленням - tides quaerens intellectum. Православні науковці розцінили західне бачення богослов’я як «раціоналістичні формули» - осягання бо жественних реалій засобами розуму, інтелекту, філософського розумуван ня. [1] Ті ж учені визначають православне богослов’я як божественне розмір ковування, «досвідчене» людиною й усвідомлене радше на рівні інтуїції, ніж інтелекту.[2] Станілоу стверджує, що православне богослов’я «дає змогу з’явитися сяйву невичерпної таїни»; для нього богослов’я - це «богослов’я духовности й сопричастя» [3]. Деякі західні мислителі теж не піддають такого бінарного аналізу сумнівам. Вони почуваються цілком комфортно, окреслюючи відмінність між східним і західним богослов’ям як відмінність між інтелектуальним дослідженням і містичним досвідом.[4] Дехто, звичайно, доводитиме також, що різниця полягає у відмінності між «справжнім» бо гослов’ям, тобто роздумами над Трійцею, і розмірковуванням над божест венною ікономією.[5] Істинний богослов медитує, «знає» стільки, скільки можна знати, бачить Трійцю, тимчасом як інші лише філософують на тему божественної ікономії, отже - беруть участь у богослов'ї нижчого рівня. Я не вважаю таке розмежування дуже корисним чи точним. Хіба ми можемо «знати» Бога інакше, як Бога об’явленого - але об’явленого Самим Його Божеством? Усе, що ми здатні виразити, - це Бог, переда ний нам, описаний і «осягнений» нашим розумом у рамках наших обме жених людських здібностей. Іншими словами, у всякому богослов’ї, чи то «високому», чи «низькому», йдеться про приймання, осягання й передавання того, що Бог Сам повідомляє про Себе.

Trăiască Revoluția Conservatoare!

Trăiască Revoluția Conservatoare!
(c) Octavian Racu
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru