Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

2 мая 2008 г.

Italian Race Manifest, 1938


Італійський расовий маніфест, 1938

1. Людські раси існують. Існування людських рас вже не є абстракцією нашого духу - воно відповідає феноменальній, матеріальній дійсності, яку ми можемо осягнути органами чуттів. Ця дійсність представлена мільйонними масами, що мають спільні фізичні та психологічні характеристики, які успадковані та продовжують успадковуватись. Говорити про те, що людські раси існують - зовсім не те саме, що апріорі говорити про існування нижчих і вищих рас; це означає, що існують різні людські раси.

2. Існують великі та малі раси. Недостатньо визнавати, що існують великі впорядковані групи, які зазвичай називають расами та ідентифікуються за певними ознаками - слід визнати існування менших упорядкованих груп (як наприклад, нордійці, середземноморці, динарці, тощо), які вирізняються великою кількістю спільних ознак.


3. Концепція раси є чисто біологічною концепцією. Відповідно, вона заснована на інших міркуваннях, ніж поняття нації та народу, що грунтуються на історичних, лінгвістичних і релігійних засадах. Проте в основі відмінності між народом і нацією є расові відмінності. Якщо Італійці відрізняються від Французів, Німців, Турків, Греків тощо, то це не лише тому, що в них різна історія та різна мова, а й тому, що расова складова цих народів відрізняється. Існують різні ступені расової відмінності, які з давніх часів формують різні народи; якщо одна раса повністю домінує над усіма іншими, а інші грамонійно змішуються, зрештою, одна раса з-поміж різних інших залишиться неасимільованою.

4. Населення сучасної Італії в більшості має арійське походження та належить до арійської цивілізації. Воно населяє наш півострів протягом кількох тисячоліть; залишки цивілізацій до-арійських народів є надзвичайно малими. Походження сучасних італйців по суті складається з елементів тієї самої раси, яка складала і складає вічну живу матерію Європи.

5. Внесок мас різних народів у доісторичні часи є легендою. Після вторгнення лангобардів в Італії не відбувалося припливу народів, здатних змінити расове обличчя нації. Звідси випливає: поки інші європейські нації пережили значну зміну расового вигляду в новітній історії, в Італії з її великими контурами сьогодні расовий склад залишається таким самим, як і тисячу років тому: абсолютна більшість із 44 мільйонів італійців сьогодні походять від сімей, що проживали в Італії принаймні тисячоліття.

6. Чиста “італійська раса“ сьогодні існує. Це твердження засноване не на змішуванні біологічної концепції раси та історико-лінгвістичної концепції народу й нації, а на чистій кровній спорідненості, яка сьогодні поєднує італійців із поколіннями, що населяли Італію тисячі років тому. Ця прадавня чистота крові є найвищою ознакою шляхетності італійської нації.

7. Настав час італійцям відверто оголосити себе расистами. Вся діяльність, що була дотепер пророблена Режимом в Італії, є підґрунтям расизму. Найчастіше до понять раси у своїх промовах звертався Глава держави. З питанням расизму в Італії слід мати справу суто в біологічних термінах, без філософських чи релігійних інтенцій. Концепція расизму в Італії повинна бути виключно італійською та мати арійсько-нордичне спрямування. Це не повинно означати запровадження в Італії теорій німецького расизму як він є чи стверджувати тотожність італійців і скандинавів. Проте необхідно вказати італійцям на фізичний, і перш за все психологічний еталон людськї раси, який через свої виключно європейські риси повинен бути повністю відмежований від усіх не-європейських рас, піднявши італійця до ідеалу вищої свідомості та одночасно більшої відповідальності.

8. Необхідно чітко розмежувати європейських середземноморців (західних) від східних з одного боку та від африканців з іншого. Слід вважати небезпечними теорії, що підтримують думку про африканське походження деяких європейських народів і про спільну середземноморську расу, а також встановлення відносин і висловлення ідеологічних симпатій семітським і хамітським народам.

9. Гебреї не належать до італійської раси. Загалом кажучи, із семітів, що протягом століть проживали на священній землі нашої Батьківщини, майже нічого не залишилось. Навіть арабська окупація Сицилії не залишила по собі нічого, окрім пам’яті певного роду; в решті випадків процес асиміляції в Італії завжди відбувався найшвидше. Гебреї представляють єдиний народ, що ніколи не був асимільований в Італії, оскільки він складається із неєвропейських расових елементів, абсолютно відмінних від тих, що спричинили появу італійців.

10. Чисто європейські фізичні та психологічні ознаки італійців не повинні зазнати змін. Шлюби можливі лише в межах європейських рас, у випадку чого не можна вести мову про гібридизацію, оскільки ці раси належать до одного виду та відрізняються лише певними ознаками, маючи багато спільних. Чисто європейський характер італійців зазнає змін від схрещення з будь-якою поза-європейською расою та носієм цивілізації, відмінної від тисячолітньої цивілізації арійців.

Опубліковано в часописі La difesa della razza, 5 серпня 1938 року, с.2.
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru