War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

8 нояб. 2020 г.

Дмитро Корчинський: Програма націонал-християнскої революції / Program of the National Christian Revolution

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа 

перед українськими християнами всіх конфесій стоять кілька першочергових завдань:

1. Заборона абортів. Вбиваючи дітей нація щоденно приносить жертву сатані. Цей страшний гріх лягає не лише на тих, хто здійснює, але також на тих, хто мириться, в першу чергу на тих, хто розуміє, на нас.

Українські християни ігнорують проблему. Це ганьба.

Мають бути атаковані абортарії, відлучений від церкви і проклятий кожний депутат, який відмовиться голосувати за заборону.

2. Активна протидія лицемірам. Найгіршими ворогами Церкви є не язичники і безбожники, але ті, хто ВДАЮТЬ християн. Це в першу чергу УПЦ ФСБ. Саме вона продукує 90% антихристиянських настроїв у Вкраїні. Необхідно активізувати пропаганду тих, хто одурений цією синагогою сатани, боротися проти функціонерів.

3. Протидія маніхейству.

4. Багатократне посилення волонтерства. Християнин — це волонтер.

5. Мілітаризація церковних спільнот. Кожне братство, громада, церква мають являти собою бойовий відділ готовий до дії у вуличній акції і в бою. Для цього необхідно налагодити їхнє навчання, злагодження, матеріально-технічне забезпечення та обмін досвідом.

6. Через капеланство збільшення церковного впливу на Збройні сили, які в перспективі мають стати Армією Бога.

7. Налагодження якнайтіснішої взаємодії між трьома гілками християнства. Утворення широкого християнського фронту.

8. Фізична протидія інформативно-пропагандистсько-розважальним засобам олігархів. Практично всі електронні ЗМІ деморалізують націю і мають бути придушені, або колись конфісковані християнами.

9. У зв’язку з загальним отупінням населення і деградацією освіти, саме Церква має стати засобом виховання цілісної людини. Церква — не лише знаряддя спасіння, але також спільнота осягнення. Внутрішньоцерковна освіта має стати універсальною.

10. Для виконання всіх вищеперелічених завдань, необхідне збільшення мобілізаційного потенціалу Церкви. Солідарність, боєздатність, варіативність. Амінь.

Браття й сестри, кожен хто хоче взаємодіяти з нами щодо вирішення 10 завдань, виходьте на зв'язок. Роботи багато.

---------

 Dmytro Korchynskyi

Program of the National Christian Revolution

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit

Ukrainian Christians of all denominations face several priorities:

1. Prohibition of abortion. By killing children, the nation sacrifices daily to Satan. This terrible sin falls not only on those who commit, but also on those who are reconciled, first of all on those who understand, on us.

Ukrainian Christians ignore the problem. It's a shame.

Abortions should be attacked, every MP who refuses to vote for the ban should be excommunicated and cursed.

2. Active counteraction to hypocrites. The worst enemies of the Church are not pagans and atheists, but those who GIVE Christians. This is primarily the UOC-FSB. It produces 90% of anti-Christian sentiment in Ukraine. It is necessary to intensify the propaganda of those who are fooled by this synagogue of Satan, to fight against officials.

3. Countering Manichaeism.

4. Multiple strengthening of volunteering. A Christian is a volunteer.

5. Militarization of church communities. Every fraternity, community, church must be a combat unit ready for action in street action and in battle. To do this, it is necessary to establish their training, coordination, logistics and exchange of experience.

6. Through the chaplaincy, increase the church's influence on the Armed Forces, which in the long run should become the Army of God.

7. Establishing the closest possible interaction between the three branches of Christianity. Formation of a broad Christian front.

8. Physical counteraction to information-propaganda-entertaining means of oligarchs. Virtually all electronic media demoralize the nation and must be suppressed or once confiscated by Christians.

9. In connection with the general dullness of the population and the degradation of education, it is the Church that must become the means of educating the whole person. The Church is not only an instrument of salvation, but also a community of comprehension. Intra-church education must become universal.

10. To fulfill all the above tasks, it is necessary to increase the mobilization potential of the Church. Solidarity, combat effectiveness, variability. Amen.

Brothers and sisters, everyone who wants to work with us to solve 10 problems, get in touch. A lot of work.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.