Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

4 июн. 2014 г.

Took Place Solemn Departure of New Soldiers to the Special Batallion "Azov" / Відбулась урочиста відправка нових бійців до спецбатальйону «Азов»

Today in Kyiv took place solemn departure of new soldiers to the special battalion "Azov." All of them underwent military and ideological training and are fully prepared to defend Ukraine.

The event was attended by a large number of journalists, more than a dozen of TV channels. Main leader of the Social-National Assembly and Patriot of Ukraine - Andriy Biletsky - and the commander of battalion "Azov" - Volodymyr Shpara - were interviewed and commented on the involvement of the Organization and the battalion in war in the east. They told how the battalion was formed, how currently goes on mobilization and training of new members, also told about success of special operations.

During the ceremony, the soldiers read the "Prayer of Ukrainian Nationalis," and Andriy Biletskyi and Volodymyr Shpara delivered speeches.

Remember, this is not the first group of young patriots mobilized by Social-National Assembly who went to the east. The organization launched a large-scale activities to attract people and prepare them for a military confrontation with Russian invaders. Special batallion "Azov" has already conducted a series of successful operations, released from separatists strategic facilities and locations, captured the defense minister of the self-proclaimed "People's Republic of Donetsk" Igor Khakimzyanov. Battalion "Azov" continues his work and, undoubtedly, is one of those strike forces upon which rests the military might of Ukraine these difficult days.

Wait for the video later, stay tuned.

--------------------------------------

Сьогодні в Києві відбулась урочиста відправка нових бійців до спецбатальйону «Азов». Усі вони пройшли військово-ідеологічний вишкіл і повністю готові стати на захист України.
На подію завітала велика кількість журналістів, більше десяти телеканалів. Головний провідник Соціал-Національної Асамблеї, Патріоту України – Андрій Білецький, та командир батальйону «Азов» - Володимир Шпара дали інтерв’ю і свої коментарі щодо участі Організації і батальйону у війні на сході країни. Вони розказали як формувався батальйон, як проходить наразі мобілізація і вишкіл нових членів, оповіли про успіхи проведених спецоперацій.
Під час урочистості бійцями була зачитана «Молитва Українського Націоналіста», а також Андрій Білецький та Володимир Шпара виголосили промови.
Нагадаємо, що це вже не перша мобілізована Соціал-Національною Асамблеєю група молодих патріотів, що відправилась на схід. Організація розгорнула широкомасштабну діяльність по залученню і підготовці людей до військового протистояння із російським загарбником. Спецбатальйоном «Азов» вже було проведено ряд успішних операцій, звільнено від терористів стратегічні об’єкти та локації, захоплено міністра оборони самопроголошеної «Донецької народної республіки» Ігоря Хакімзянова. Батальйон «Азов» продовжує свою роботу і безперечно є однією із тих ударних сил, на яких тримається військова міць України в ці важкі дні.

Чекайте на відео згодом, слідкуйте за новинами.
Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru