War in UkraineUp-to-date information on our Facebook page - https://www.facebook.com/Falangeoriental

Nuestros Principios del Nacional-Justisialismo Сristiano >>>

¡Una nación es lo mejor en que se convierte un pueblo!
¡El nacionalismo es la forma más elevada de patriotismo de un pueblo unido en un solo estado!
¡Nacionalismo es imposible sin justicia social!
¡La justicia social es imposible sin un nacionalismo cristiano!
¡Nuestra hermosa herencia y nuestro excelente futuro son las dos bases de nuestro presente constructivo!
¡La dignidad humana, los derechos humanos y la libertad humana solo son posibles en el estado nacional de justicia social!
¡La democracia es la participación de los ciudadanos en su destino común! ¡Y la capacidad de protegerla!
¡Por la libertad, la dignidad y la democracia!
¡Por el honor de la familia, el trabajo bendito y la patria sagrada!
¡Y que Dios, la Virgen María y todos los santos de la Iglesia cristiana nos ayuden en esto!
Jefe Supremo de la Falange Oriental de las Juntas Ofensivas Social Cristianos (FO de las J.O.S.C.)
***
Нация - это то лучшее, чем становится народ!
Национализм - это высшая форма патриотизма народа, объединенного в единое государство!
Невозможен национализм без социальной справедливости!
Социальная справедливость невозможна без христианского национализма!
Наше прекрасное наследие и наше превосходное будущее - две основы нашего конструктивного настоящего!
Человеческое достоинство, права человека и свобода человека возможны только в национальном государстве социальной справедливости!
Демократия - это соучастие граждан в своей общей судьбе! И способность её защищать!
За свободу, достоинство и демократию!
За честь семьи, благословенный труд и священное Отечество!
И да поможет нам в этом Бог, Дева Мария и все святые христианской церкви!
Верховный вождь Восточной Фаланги Хунт Социал-Христианского Наступления (FO of J.O.S.C.)

9 мая 2014 г.

Appeal of Social-National Assembly to the Ukrainian people regarding Celebration of Day of Victory and Day of Mourning on May 9 / Звернення Соціал-Національної Асамблеї до українського народу щодо відзначення Дня Перемоги і Дня Скорботи 9 травня

Appeal of Social-National Assembly to the Ukrainian people regarding Celebration of Day of Victory and Day of Mourning on May 9

Now, when Ukraine leads Patriotic War against Moscow horde invaders, fighting for its right to live, we recall a war that has become the only war of good against evil for all of our grandfathers and great grandfathers.

We, the descendants, salute and honor the greatness of spirit both of warriors of Ukrainian Insurgent Army and soldiers of Soviet Army that on opposite sides of the front were fighting for their Ukraine.

Today we have no right to condemn the ancestors, but instead we have to wisely and carefully learn from their history lessons. May 9 will forever remain not only the Day of Victory, but primarily the Day of Mourning over tens of millions of lives destroyed in World slaughterhouse.

On May 9 we realize that the highest human dignity is to fight for the homeland. And all who honorably fell on the fronts of the war are side-by-side with us in our great Ukrainian Reconquest!

Ahead of us is our Victory, our Holiday, our Great Cathedral Ukraine!
On the way to that future Victory, in the fight against the Kremlin invader the whole Ukrainian nation must unite in consolidated resisting the hostile forces.

War is not "may be" or "there is a threat " - the war already goes on, here and now. The war, in which there are already the dead, the tortured and the captured. The war, in which there are occupied territories, hostages and collaborators. Down with the illusions, we have to be realistic.

It is useless to expect help from outside. The strength is in us.
Do not ask what politicians and the army do to rescue Ukraine. Ask yourself what do you do for this? Those who still live daily life have to look the truth in the eye: in this way you will not save your state, will not rescue your family. Untrained, passive, and civil - you will not even survive yourself.

Ask yourself, how are personally you fighting the enemy?
Words - are nothing, actions - these are all.
War - is a personal matter of each.
And our Victory depends on each of us.

Social-National Assembly announces the mobilization and encourages all who are ready to defend the Homeland - join our ranks, provide rear, strongly support the patriots.

Glory to Ukraine!


---------

Звернення Соціал-Національної Асамблеї до українського народу щодо відзначення Дня Перемоги і Дня Скорботи 9 травня

Зараз, коли Україна веде Вітчизняну війну проти московського ординського загарбника, виборюючи своє право на життя, ми пригадуємо війну, яка стала єдиною боротьбою добра зі злом для всіх наших дідів і прадідів.

Ми, нащадки, віддаємо честь і шану величі духу як вояків УПА так і воїнів Радянської армії, які по різні сторони фронту, кожні воювали за свою Україну.

Сьогодні ми не маємо права засуджувати предків, а натомість мусимо мудро і виважено зробити висновки з їх уроків історії. 9 травня назавжди залишиться не тільки Днем Перемоги, а й перш за все Днем Скорботи по десяткам мільйонів людських життів, знищених у світовій бійні.

9 травня ми усвідомлюємо, що найвищою людською гідністю є воювати за свою Вітчизну. І всі, хто з честю поліг на фронтах тієї війни зараз пліч-о-пліч із нами, у нашому Великому Українському Відвоюванні!

Попереду у нас наша Перемога, наше Свято, наша Велика Соборна Україна!

На шляху до цієї майбутньої Перемоги, у боротьбі із кремлівським загарбником, вся українська нація мусить об’єднатись у сплоченому опорі ворожим силам.

Війна не «може бути» чи «існує загроза» - війна вже йде, тут і зараз. Війна, на якій вже є загиблі, закатовані і поневолі. Війна, на якій є окуповані території, заручники і колаборанти. Геть ілюзії, ми маємо бути реалістами.

Марно чекати допомоги ззовні. Сила в нас.

Не питайте, що роблять політики і армія для порятунку України. Спитайте себе, що робите для цього ви? Ті, хто досі ведуть звичний буденний спосіб життя мають подивитись правді у вічі: так ви не збережете свою державу, не врятуєте ваші родини. Непідготовлені, пасивні, і цивільні – ви навіть не виживете самі.

Спитайте себе, як особисто ви боретесь із ворогом?
Слова – ніщо, дії – це все.
Війна - особиста справа кожного.
І наша з вами Перемога залежить від кожного з нас.

Соціал-Національна Асамблея оголошує мобілізацію і закликає усіх, хто готовий боронити Вітчизну – ставати до наших лав, забезпечувати тил, усіляко підтримувати патріотів.

Слава Україні!

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция
Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.