Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Помня Прошлое, Созидая Будущее, Жить Настоящим!

Традиция - Революция - Интеграция

Вы, Старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь. Я пойду за вами!

Наши корни
: Белое Дело (РОВС / РОА - НТС / ВСХСОН), Интегральный национализм (УВО / УПА - ОУН / УНСО), Фалангизм (FET y de las JONS / FN), Консервативная революция (AF / MSI / AN / ELP / PyL)
Наше сегодня: Солидаризм - Традиционализм - Национальная Революция
Наше будущее: Археократия - Энархизм - Интеграция

11 апр. 2014 г.

INTERNAL OCCUPATION REGIME CONTINUES ACTING. IN THE ENVIRONMENTAL AREA - AS WELL...

The fact that the national revolution is not over, and the internal occupation regime is not removed completely was stated many times. However, looking at some moments of the current socio-political reality, it seems that recent events were not even the beginning of the National Revolution, but only its rehearsal. Too far is the current regime from taking care of national interests, too blatantly behave current officials...
Both the Parliament and the interim government have repeatedly demonstrated their anti-people stance. Once again it happened on April 9. Read the message of UNIAN: "Parliament passed a law on April 9, which changes or liquidates procedures for granting permits for most activities that affect the environment. In favor of decision voted 270 deputies. According to the press service of "National Ecological Centre of Ukraine," the law "On Amendments to certain legislative Acts of Ukraine on reducing the number of permit documents" simplifies cutting down the reserves and construction in the forests. The subject of the submission of the bill is the former president Viktor Yanukovych."
So what do we have? "Post-revolutionary" MPs vote for the bill proposed by the former dictator Yanukovych. But this is not the crux of the problem, but the fact that this bill is aimed at ensuring the interests of pleb-elite at the cost of destruction of national wealth. Who benefits from enacted on April 9th law? Scum who wants to make money out of deforestation and "trust fund babies" interested in living in clean and scenic lands. Concern for environmental protection and revival of ecology? Social justice? Public access to national wealth? Why would pleb-elite care about it? Their main landmark is egoism, pursuit of those private interests, and for the interests of society they "don't give a damn". And this is at best...
Nationalism offers a completely different approach to environmental issues or to any other public interest issues. For the nationalist all that owns the nation is a gift of God, and, therefore, it is not only a right but also a duty. Hence - a special attitude to the national wealth, with which nature has endowed us. Rightly wrote on this subject one of the ideologists of Ukrainian nationalism, the founder of "Tryzub" Vasyl Ivanyshyn. Based on the fact that "the environment - is primarily health of present and future generations," Ivanyshyn formulated the following maximum program: "Our task - to stop the destruction of nature and create the conditions for its restoration and to leave the environment for our descendants in better condition than that in which we live." Unfortunately, the current "political elite" is very far from that logic...
Generally, the impudence of the current pleb-elite leads to the conclusion that the Heavenly Hundred was not enough to change the country. Perhaps we need to sacrifice a few more hundreds? But preferably not people, but the incumbents...
Ivan Solodovnyk

http://pravyysektor.info/articles/rezhym-vnutrishnoji-okupatsiji-prodovzhuje-diyaty-u-sferi-ekolohiji-takozh/

РЕЖИМ ВНУТРІШНЬОЇ ОКУПАЦІЇ ПРОДОВЖУЄ ДІЯТИ. У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ – ТАКОЖ…
Про те, що Національна революція не закінчилася, а режим внутрішньої окупації не усунений остаточно, уже не однократно говорилися. Однак, дивлячись на окремі моменти нинішньої суспільно-політичної дійсності, складається таке враження, що події нещодавні події були навіть не початком Національної революції, а лиш її репетицією. Занадто далеким є нинішній режим від турботи про національні інтереси, занадто нахабно ведуть себе нинішні владоможці…
І Верховна Рада, і тимчасовий уряд уже неодноразово демонстрували свою антинародну позицію. В черговий раз це відбулося 9 квітня. Читаємо повідомлення УНІАН: «Верховна Рада 9 квітня ухвалила закон, яким змінюються або ліквідовуються процедури надання дозволів на більшість видів діяльності, які впливають на довкілля. За відповідне рішення проголосувало 270 народних депутатів. Як повідомляє прес-служба “Національного екологічного центру України”, закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” спрощує процедуру вирубки заповідників та забудови лісів. Суб’єктом подання законопроекту є екс-президент Віктор Янукович».
Отож, що ми маємо? «Післяреволюційні» депутати голосують за законопроект, запропонований колишнім диктатором В. Януковичем. Але суть проблеми навіть не в цьому, а в тому, що цей законопроект спрямований на забезпечення інтересів бидло-еліти ціною знищення національного багатства. Кому вигідний прийнятий 9 квітня закон? Наволочі, котра хоче заробляти на вирубці лісів, та «мажорам», зацікавленим жити на екологічно чистих і мальовничих землях. Турбота про захист і відродження екології? Соціальна справедливість? Доступ населення до національних багатств? Навіщо усе це бидло-еліті? Їхній головний орієнтир – це егоїзм, погоня за тими приватними інтересами, а на інтереси суспільства їм глибоко «начхати». Це в кращому випадку…
Націоналізм пропонує зовсім інший підхід до проблеми екології чи до будь-яких інших суспільно важливих питань. Для націоналіста усе те, чим володіє нація, є Божим даром, а відтак – не лише правом, але й обов’язком. Звідси – особливе ставлення до національних багатств, котрими нас обдарувала природа. Слушно з цього приводу писав один із ідеологів українського націоналізму, засновник «Тризубу» Василь Іванишин. Виходячи з того, що «охорона довкілля – це передусім охорона здоров’я нинішнього і майбутнього поколінь», Іванишин сформулював наступну програму-максимум: «Наше завдання – припинити нищення природи, створити передумови для її відновлення і залишити довкілля нашим нащадкам кращим, ніж те, в якому живемо ми». На жаль, нинішня «політична еліта» є надзвичайно далекою від такої логіки…
Назагал, нахабство нинішньої бидло-еліти наводить на висновок, що Небесної Сотні виявилося замало для змін у країні. Можливо, нам потрібно покласти ще кілька сотень? Але бажано не людей, а владоможців…
Іван Солодовник

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Восточная Фаланга - независимая исследовательская и консалтинговая группа, целью которой является изучение философии, геополитики, политологии, этнологии, религиоведения, искусства и литературы на принципах философии традиционализма. Исследования осуществляются в границах закона, базируясь на принципах свободы слова, плюрализма мнений, права на свободный доступ к информации и на научной методологии. Сайт не размещает материалы пропаганды национальной или социальной вражды, экстремизма, радикализма, тоталитаризма, призывов к нарушению действующего законодательства. Все материалы представляются на дискуссионной основе.

Східна Фаланга
- незалежна дослідницька та консалтингова група, що ставить на меті студії філософії, геополітики, політології, етнології, релігієзнавства, мистецтва й літератури на базі філософії традиціоналізму. Дослідження здійснюються в рамках закону, базуючись на принципах свободи слова, плюралізму, права на вільний доступ до інформації та на науковій методології. Сайт не містить пропаганди національної чи суспільної ворожнечі, екстремізму, радикалізму, тоталітаризму, порушення діючого законодавства. Всі матеріали публікуються на дискусійній основі.

CC

Если не указано иного, материалы журнала публикуются по лицензии Creative Commons BY NC SA 3.0

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют производные работы на аналогичных лицензионных условиях. Пользователи могут не только получать и распространять произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, основанные на этом произведении. Все новые произведения, основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, поэтому все производные работы также будут носить некоммерческий характер.

Mesoeurasia

Mesoeurasia
MESOEURASIA: портал этноантропологии, геокультуры и политософии www.mesoeurasia.org

How do you like our website?

>
Рейтинг@Mail.ru